เป็นต่อ ย้อนหลัง 13 พ.ย.57 ตอนที่ 7 ลูกค้าคือพระเจ้า